Honda Motor World, Inc.

GX390T2 LBHB (Mega Marine)